🎀𝐶𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 ?
𝑀𝑒̣ đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ , 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑜 ?
𝐶𝑜̂ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ,𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛…𝐶𝑜̂ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑣𝑒̂̀ “9 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 “ 𝑚𝑒̣ 𝑛ℎ𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 👼.𝑀𝑒̣ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢,𝑚𝑒̣ đ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛,𝑚𝑒̣ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑢,𝑔𝑖̀𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ “𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 “ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡..
✨𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 ,đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑀𝑂̣̂𝑇 𝑁𝐺𝐴̀𝑌 𝐿𝐴̀𝑀 𝑀𝐸̣ -𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑣𝑜̂ 𝑏𝑜̛̀ 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑒̣ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 👩‍👧‍👦
🤰𝑀𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑒̣ 𝑎̣ ! 𝐶𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑛ℎ𝑎̉𝑦 , 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̀𝑎 ; đ𝑖 đ𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑢 , 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑒̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑖̃ đ𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑥𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̣𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑣𝑎̃𝑛 🥰
𝑀𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑖,𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑒́ 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 9 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑜̀𝑛𝑔 𝑟𝑎̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 💚
𝐵𝑎 𝑚𝑒̣ ,𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑢̉ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 , đ𝑢̉ 𝑡𝑜 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 👨‍👩‍👧‍👦
🌈 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 ,𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 đ𝑖 ,𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ . 𝐶ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑜̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑖̃ 𝑣𝑖̣ , 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑥𝑖𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑜́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛̀𝑖 : “𝐶𝑜𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̆́𝑚,𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ đ𝑎̃ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̃𝑖 đ𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

12 − 4 =